Anarkafeministisk blok til 1.maj demo: Knus Fort Europa

[English below]

I år har Agita en anarkafeministisk blok i årets udenomparlamentariske 1. maj demo: 1. Maj Demonstration – Knus Fort Euroa!

1. maj kl 12.00 fra Kongens Nytorv

Det har vi fordi grænser opretholder hierarkier og privilegier på bekostning befolkningen – og feminismens mål er netop at nedbryde sådanne grænser og privilegier. Feminismen må og skal være intersektionel og vi må vise solidaritet med de, der mødes med konsekvenserne af Fort Europas vold.

I Agita ser vi en tendens til at store demonstrationer i det venstreradikale miljø ofte har et machoidt udtrykt, hvor hvide cismænd går i front og tager plads. Dette ekskluderer, og foregår på bekostning af alle, der ikke er hvide able bodied cis-mænd. Aktioner kan komme til at virke som en lukket machoklub i et miljø, der ellers skilter med at være antihierarkisk. Derfor er det vigtigt med en blok der har fokus på feminisme og søger at skabe et inkluderende rum og et safer space!
Vores blok er ikke separatistisk. Den er for alle feminister der hader grænser, stat og patriarkat men elsker solidaritet, autonomi og kampråb!

Vi tolererer på ingen måde:
Homofobi – Sexisme – Racisme – Transfobi – Ableisme – Machopis*

*Stay tuned for vores anarkafemisitiske guide om god demostil – kommer snart her og på Facebook.

___________________________________________________

ANARCHA-FEMINIST BLOCK

This year Agita is hosting an anarcha-feminist block in the extra-parliamentary 1st of May demonstration “Knus Fort Europa” – “Crush Fortress Europe”!

We are doing so, because borders maintain hierarchies and privileges at the expense of others, and feminism actively work to tear down such borders and privileges. Feminism must be and should be inter-sectional, and we must show solidarity with those, who are met by the consequences of the violence of Fortress Europe.

In Agita we observe that large demonstrations in the radical left movement have tendency to adopt a very macho expression, where white cismen are at the front and taking space. This excludes and happens at the expense of everyone, who isn’t able-bodied cismen. Actions can seem like a closed-off macho club in a movement, that otherwise claims to be anti-hierarchical. That is why it’s important with a block that focuses on feminism in an attempt to create an inclusive and safer space!

Our block is not separatist. It’s for all feminists who hate borders, state and patriarchy and who loves solidarity, autonomy and chanting.

In NO way do we tolerate:
Homophobia – Sexism – Racism – Transphobia – Ableism – Macho bullshit*

*Stay tuned: our anarcha-feminist guide to demonstrations will soon be up here and on facebook.

Advertisements

Anarkafeministisk guide til god demostil // Anarcha Feminist Guide to Good Protest Practice

Hvad er god demostil?
Til demonstrationer og politiske aktioner er det vigtigt at passe på hinanden og på sig selv! Der er mange ting at holde øje med og være opmærksom på både i og udenfor forsamlingen for at alle som deltager kan føle sig så sikre som muligt. Her er nogle af dem:

Pas på dig selv

 • Find ud ad med dig selv, hvor dine grænser går, og hvordan du ønsker at deltage. Vil du være med til at bære bannere og råbe slagord, har du planlagt en fed aktion, eller vil du bare gå med?
 • Lad være med at gøre noget du ikke har lyst til – særligt ikke for at leve op til en macho standard for hvad ”rigtig” aktivisme er! Fuck det! Vi skal ikke bevise noget for nogen, men kun passe på os selv og hinanden og så koncentrere os om politikken!
 • Bliver dine grænser overskredet af andre deltagere, kan du hente støtte hos dine venner eller du kan gå til aktivisterne eller arrangørerne og spørge om hjælp. Nogle gange er der demovagter, der kan hjælpe.
 • Du kan f.eks. spørge om hjælp, hvis du oplever truende adfærd, uønsket berøring eller andre former for chikane eller overgreb – både indefra og udenfor demonstrationen

Pas på dine kammerater

 • Det er ofte en god idé at afstemme forventninger med dine venner, kammerater, søster eller hvem du nu skal afsted med. Vil I forskellige ting til demonstrationen? Er demonstrationen det rigtige tid og sted at gøre de ting, som I gerne vil, eller kan I udsætte kammerater og andre for fare?
 • Undersøg eventuelt om demonstrationen har et kodeks eller en plan, som stemmer overens med jeres – er der fx eksplicit blevet sagt fra arrangørernes side at man vil have en farverig demo, hvor der også skal være plads til børn?
 • Husk at der gælder de samme regler i en demonstration som der gør i andre rum, der skal være inkluderende: Ingen racisme, sexisme, transfobi, homofobi, ableisme eller anden undertrykkende adfærd. Helt konkret så lad være med at gå ud fra folks køn, lad være med at røre ved folk, hvis du ikke har fået lov og hver bevidst om hvor meget plads du tager på bekostning af andre!

Vær opmærksom på politiet

 • Politiet vil fortælle dig, at de er her for at skabe orden og tryghed. Det er løgn! Stol ikke på dem og svar ikke på deres spørgsmål. Det gælder også dem med dialogveste.
 • Hvis politiet vil have information om demonstrationen har arrangørerne som regel en politikontakt – lad den person være den der taler med politiet.
 • Hvis politiet prøver at komme ind i demonstrationen eller vil forbi for at få fat i en meddemonstrant, så prøv at stå i vejen eller råb op, hvis du kan. De skal ikke ind i demoen og de skal ikke anholde vores kammerater, hvis vi kan forhindre det!
 • Den eneste information politiet har ret til, hvis de tilbageholder eller anholder dig, er dit navn, din adresse og din fødselsdato ikke noget andet!

 

Anarchafeminist Guide to Good Protest Practice

How do you act inclusive when you are at a demonstration?
In demonstrations and other political manifestations, it is important to take care of each other and to take care of yourself! There is a lot of things to keep your eyes open for both inside and outside the gathering to make sure that every participant can feel as safe as possible. Here are some of them:

Mind yourself

 • Find out where your boundaries are and how you wish to participate. Do you want to help carrying banners and yelling slogans, have you planned a great action or do you just want to partake?
 • Do not do anything you do not want to do – especially not to live up to any macho standard for what “real activism” is! Fuck that shit! We do not have to prove anything to anyone, but only watch out for ourselves and each other and focus on the politics!
 • If your boundaries are being crossed by other demonstrators, you can go to your friends for support or ask the activists or the organizers for help. Sometimes there will be a team at the demonstration in charge of safety.
 • For example, you can ask for help if you experience threatening behavior, unwanted touching or other forms of harassment or assault – both if it comes from within or from outside the demonstration.

Mind your comrades

 • It is often a good idea to balance expectations with your friends, comrades, sister or who you are going to the demonstration with. Do you want different things? Is the demonstration the right time and place to do those things or can you put others in danger?
 • Find out whether the demonstration has a codex or a plan that aligns with yours – has it been said from the organizers that the demonstration is to be colorful and with room for children?
 • Remember that the same rules apply in a demonstration as in any other including space: No racism, sexism, transphobia, homophobia, ableism or any other type of oppressive behavior. For example, do not assume anyone’s gender, do not touch anyone without permission and be aware of how much space you are taking on the expense of others!

Mind the police

 • The police are going to tell you that they are here to ensure order and safety. That is a lie. Do not trust them and do not answer their questions. This also goes for the ones wearing the dialogue vests.
 • If the police want information about the demonstration, the organizers usually have a police contact. Let this person be the one to talk to them.
 • If the police try to enter the demonstration or if they try to arrest one of the participants, try to get in the way or make some noise. They should not get in the demonstration and they should not arrest our comrades if we can help it!
 • The only information the police has a right to if they arrest you is your name, address and date of birth – nothing else

Spark opad – knus Fort Europa!

[English below]

Nationalstater og grænser er noget, magthaverne har fundet på! Der vil aldrig være en stat kun med borgere, der identificerer sig med nationaliteten, og der findes nationer uden stater, som hos vores kammerater i Rojava! Formålet med en nationalstaten er kontrol – folk føler, de ligner hinanden og har et fællesskab, som gør det muligt at spille arbejderklassen ud mod dem “udefra”. Denne ensartethed skaber trange rammer for, hvornår menneskeliv er noget værd. Systemet af suveræne stater skaber flygtninge for så ikke at tage ansvar for dem. Flygtninge understreger systemets indbyggede fejl!

Ikke-vestlige personer diskrimineres ved Europas grænser – mænd for deres religion og etnicitet, kvinder også i forhold til deres køn. Kvindelige flygtninge udsættes i høj grad for seksuel vold ved grænserne. Overgrebene ses som enkeltstående tilfælde eller noget personligt og ikke som en konsekvens af grænserne. LGBTQI-flygtninge kræves i asylprocessen at skulle kunne “bevise” deres queer-identitet ud fra et vestligt popkulturelt og heteronormativt billede af, hvordan man er queer, og de bliver deporterede, hvis systemet ikke anser dem som værende troværdige.

Politikere påstår, at EU er bygget på vestlige idealer om menneskerettigheder, samtidig med, at de ikke ønsker at hjælpe folk på flugt. Mange europæere tror ud fra en imperialistisk tradition, at de har bedre værdier end andre kulturer. I vestlig propaganda stilles kvinders kroppe fra vestlige og islamiske kulturer op mod hinanden i en debat om frigørelse og undertrykkelse. Politikerne kritiserer andre kulturers patriarkalske strukturer uden at tage ansvar for Vestens egen sexistiske kultur. Vesten skal stoppe med at tage en misforstået form for feminisme som gidsel i et forsøg på at retfærdiggøre sig selv og sin egen politik!

Systemet kriminaliserer asylansøgere og er bygget på ekskludering. Mennesker spilles ud mod sig selv og hinanden i stedet for at samles i solidaritet på tværs af grænser!

Spark opad! Knus Fort Europa!

 

Kick upwards – smash Fortress Europe!

Nation-states and borders are concepts the rulers have invented! There will never be a state only with people who identify with the nationality, and there are nations without states as is evident in our comrades fight in Rojava! The goal of the nation-state is control – people feel they have something in common, which makes it possible to play out the working class against those from the “outside”. This homogeneity create narrow definitions for when human lives are worth something. The system of sovereign states generates refugees in order to not take responsibility for them. Refugees underlines the system’s built-in error!

Non-western people are discriminated against at the European borders – men are discriminated against based on their religion and ethnicity, and women also in relation to their gender. Female refugees are greatly exposed to sexual violence at the borders. The assaults are perceived as isolated cases or something personal and not as a direct consequence of the borders. LGBTQI-refugees are in the asylum process expected to “prove” their queer identity from a Western pop cultural and heteronormative perspective of how one is queer, and they are deported if the system does not deem them credible.

Politicians claim that EU is built on Western ideals of human rights while refusing to help people seeking refuge. A lot of europeans believe in a imperialistic tradition that they have better values than other cultures. In Western propaganda women’s bodies from Western and Islamic cultures are set up against each other in a debate of liberation and repression. The politicians criticize other cultures’ patriarchal structure without taking responsibility for the Wests own sexist culture. The West has to stop taking a misunderstood form of feminism as hostage in an attempt to justify itself and its politics!

The system criminalizes asylum seekers and is built on exclusion. People are played out against themselves and each other instead of gathering in solidarity across borders! Kick upwards! Smash Fortress Europe!

Agita støtter den feministiske revolution i Afrin

Revolutionen i den autonome region Rojava og byen Afrin er en revolution for kvinder. Med rifler i hænderne og livet som indsats kæmper de revolutionære styrker i YPG og YPJ mod tyranni og patriarkat. Udover at stå på frontlinjerne mod ISIS og det fascistiske tyrkiske militær, arbejder de utrætteligt på genopbyggelsen af Rojava og det øvrige Kurdistan. De kæmper for frihed, lighed og kvinders rettigheder. Igennem at udforske andre, mere demokratiske og socialistiske metoder at organisere samfund og dets økonomi på, forsøger YPG og YPJ at skabe et Kurdistan for folket.

YPG og YPJ kæmper mod ISIS. Ikke bare i bogstavelig forstand, men også ideologisk står derevolutionære styrker i total modsætning til ISIS ønske om et fascistisk præstestyre i Syrien og mellemøsten. Folkets beskyttelseshære, YPG og YPJ, kæmper ikke imod islam men imod patriarkatet. De kvindeundertrykkende elementer, som mange mener findes i islam, er ikke ekslusive for denne religion. De er affødt af patriarkatet, og findes i alle religioner og lande.

Mange ønsker dog ikke, at revolutionen fortsætter. Tyrkiets præsident, Erdogan, gør alt i sin magt for at forhindre det Kurdiske folks selvstændighed. Det seneste år har tyrkiets militær angrebet og dræbt flere medlemmer af de revolutionære styrker. Senest i byen Afrin, hvor YPG og YPJ har svoret at forsvare folk og civile mod alle undertrykkende styrker, hvad enten det er ISIS eller den tyrkiske hær. Men Tyrkiet bomber fortsat infrastruktur som hospitaler og vandværker, samtidigt med vesten passivt læser rapporter om deres brug af napalm, kemiske våben, giftgas og mord på civile.

Agita står med folkets beskyttelsesstyrker! YPG og YPJ kæmper for lighed, frihed og autonomi! Blodet fra folkets martyrer farver vort flag rødt! Vi opfordrer alle, som ikke kan tage ned og deltage i kampen eller genopbyggelsen, til at gøre alt hvad i kan for at støtte vores kammerater i folkets beskyttelseshære.

OPEN MEETING / ÅBENT MØDE

Join our open meeting:

Wednesday April 4 at 6PM
Ungdomshuset, Dortheavej 61, 2400 Copenhagen NV

You don’t need to have a lot of experience in activism nor do you need to have read a lot of difficult literature to join. If you agree to our 10-point programme and you are* a woman and/or transperson you are invited.

We’re looking forward to seeing you! ♥ ♥ ♥
REMEMBER: There has never been a revolution with just cismen at the front.
*Gender is done in many different ways and nobody but you decide if you fit in the group. Non- binary and genderfluid people are of course welcome.

More info on Facebook and Duk Op!

________________________________________________________________________________

Kom til åbent møde:

Onsdag den 4. april kl 18.00
I Ungdomshuset, Dortheavej 61, 2400 København NV

Du behøver ikke at have kæmpe erfaring med aktivisme eller have læst en masse svær litteratur for at være med . Hvis du er enig i vores ti-punkts program, hvis du er* kvinde og/eller transperson og hvis du har lyst til at være aktiv med os, er du inviteret.

Vi glæder os til at se jer! ♥ ♥ ♥

HUSK: Der har aldrig været en revolution kun med cismænd i front!

* Man kan gøre sit køn på mange måder og du vuderer selv om Agita er en gruppe for dig. Nonbinære og genderfluid personer er selvfølgelig velkomne.

Mere info på Facebook og Duk Op!

Fuck the masking ban!

The government is currently talking about a masking ban with the purpose of preventing muslim women from wearing niqab and burqa. According to the politicians it is in order to protect these women from the oppression of covering up women’s bodies. But in Agita we cannot see how muslim women can be protected through discrimination. We cannot see how equality and forced undressing of women is related. We think that the masking ban is actually disguised racism, trying to make it look like an attempt to create equality. Continue reading

#metoo

TW: rape and sexual assault

(læs på dansk)

In the event of the great success that #metoo has gotten, we would like to say how awesome it is that people are fighting to break the taboos concerning rape and sexual assault. We see it as a positive thing that people feel safe enough to stand up despite stigma. On the other hand the hashtag do have certain tendencies that are not without consequences for some victims.

First of all, there are many #metoo-supporters that encourage other victims to tell their stories or use the hashtag for the sake of the extent in order to show just how many people are affected by sexism and rape culture and have experienced sexual assaults. Even though this does have an effect, especially on people who hasn’t considered the exact extent of rape culture before, there is a huge group of people who choose not to come forward for a number of different reasons. This is okay, because it is NOT the responsibility of the victim. They should not feel forgotten, pressured, obligated or less worth because of that. It is their choice. It is up to each person how they want to come forward or if they do not wish to do so at all.

Secondly, it is important that we do not forget the many people who has been speaking up until now and have fought to break the taboo of rape and sexual abuse despite fear of consequences like violence, threats, ridicule and suspicion. They must not be forgotten!

Thirdly, it is way too common that the focus is put on the victim instead of the abuser. We think it is really cool that people have chosen to speak up through #metoo, but we also want everyone who has conducted, seen or joked about sexual assault to come forward with #ididit, because the assault is the responsibility of the assaulter. Everyone knows people who have experienced sexual assault, but few know the people who did it. The focus must be turned towards those who do the sexual assaults, and it is those people who need to step forward and take responsibility, as it is never the victim’s fault no matter what the world around us is trying to tell us.

There is nothing wrong with stepping forward – quite the opposite – but it’s important to remember how we articulate ourselves, position ourselves and what we demand from each other in a movement like this.