Anarkafeministisk guide til god demostil // Anarcha Feminist Guide to Good Protest Practice

Hvad er god demostil?
Til demonstrationer og politiske aktioner er det vigtigt at passe på hinanden og på sig selv! Der er mange ting at holde øje med og være opmærksom på både i og udenfor forsamlingen for at alle som deltager kan føle sig så sikre som muligt. Her er nogle af dem:

Pas på dig selv

 • Find ud ad med dig selv, hvor dine grænser går, og hvordan du ønsker at deltage. Vil du være med til at bære bannere og råbe slagord, har du planlagt en fed aktion, eller vil du bare gå med?
 • Lad være med at gøre noget du ikke har lyst til – særligt ikke for at leve op til en macho standard for hvad ”rigtig” aktivisme er! Fuck det! Vi skal ikke bevise noget for nogen, men kun passe på os selv og hinanden og så koncentrere os om politikken!
 • Bliver dine grænser overskredet af andre deltagere, kan du hente støtte hos dine venner eller du kan gå til aktivisterne eller arrangørerne og spørge om hjælp. Nogle gange er der demovagter, der kan hjælpe.
 • Du kan f.eks. spørge om hjælp, hvis du oplever truende adfærd, uønsket berøring eller andre former for chikane eller overgreb – både indefra og udenfor demonstrationen

Pas på dine kammerater

 • Det er ofte en god idé at afstemme forventninger med dine venner, kammerater, søster eller hvem du nu skal afsted med. Vil I forskellige ting til demonstrationen? Er demonstrationen det rigtige tid og sted at gøre de ting, som I gerne vil, eller kan I udsætte kammerater og andre for fare?
 • Undersøg eventuelt om demonstrationen har et kodeks eller en plan, som stemmer overens med jeres – er der fx eksplicit blevet sagt fra arrangørernes side at man vil have en farverig demo, hvor der også skal være plads til børn?
 • Husk at der gælder de samme regler i en demonstration som der gør i andre rum, der skal være inkluderende: Ingen racisme, sexisme, transfobi, homofobi, ableisme eller anden undertrykkende adfærd. Helt konkret så lad være med at gå ud fra folks køn, lad være med at røre ved folk, hvis du ikke har fået lov og hver bevidst om hvor meget plads du tager på bekostning af andre!

Vær opmærksom på politiet

 • Politiet vil fortælle dig, at de er her for at skabe orden og tryghed. Det er løgn! Stol ikke på dem og svar ikke på deres spørgsmål. Det gælder også dem med dialogveste.
 • Hvis politiet vil have information om demonstrationen har arrangørerne som regel en politikontakt – lad den person være den der taler med politiet.
 • Hvis politiet prøver at komme ind i demonstrationen eller vil forbi for at få fat i en meddemonstrant, så prøv at stå i vejen eller råb op, hvis du kan. De skal ikke ind i demoen og de skal ikke anholde vores kammerater, hvis vi kan forhindre det!
 • Den eneste information politiet har ret til, hvis de tilbageholder eller anholder dig, er dit navn, din adresse og din fødselsdato ikke noget andet!

 

Anarchafeminist Guide to Good Protest Practice

How do you act inclusive when you are at a demonstration?
In demonstrations and other political manifestations, it is important to take care of each other and to take care of yourself! There is a lot of things to keep your eyes open for both inside and outside the gathering to make sure that every participant can feel as safe as possible. Here are some of them:

Mind yourself

 • Find out where your boundaries are and how you wish to participate. Do you want to help carrying banners and yelling slogans, have you planned a great action or do you just want to partake?
 • Do not do anything you do not want to do – especially not to live up to any macho standard for what “real activism” is! Fuck that shit! We do not have to prove anything to anyone, but only watch out for ourselves and each other and focus on the politics!
 • If your boundaries are being crossed by other demonstrators, you can go to your friends for support or ask the activists or the organizers for help. Sometimes there will be a team at the demonstration in charge of safety.
 • For example, you can ask for help if you experience threatening behavior, unwanted touching or other forms of harassment or assault – both if it comes from within or from outside the demonstration.

Mind your comrades

 • It is often a good idea to balance expectations with your friends, comrades, sister or who you are going to the demonstration with. Do you want different things? Is the demonstration the right time and place to do those things or can you put others in danger?
 • Find out whether the demonstration has a codex or a plan that aligns with yours – has it been said from the organizers that the demonstration is to be colorful and with room for children?
 • Remember that the same rules apply in a demonstration as in any other including space: No racism, sexism, transphobia, homophobia, ableism or any other type of oppressive behavior. For example, do not assume anyone’s gender, do not touch anyone without permission and be aware of how much space you are taking on the expense of others!

Mind the police

 • The police are going to tell you that they are here to ensure order and safety. That is a lie. Do not trust them and do not answer their questions. This also goes for the ones wearing the dialogue vests.
 • If the police want information about the demonstration, the organizers usually have a police contact. Let this person be the one to talk to them.
 • If the police try to enter the demonstration or if they try to arrest one of the participants, try to get in the way or make some noise. They should not get in the demonstration and they should not arrest our comrades if we can help it!
 • The only information the police has a right to if they arrest you is your name, address and date of birth – nothing else

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close