Spark opad – knus Fort Europa!

[English below]

Nationalstater og grænser er noget, magthaverne har fundet på! Der vil aldrig være en stat kun med borgere, der identificerer sig med nationaliteten, og der findes nationer uden stater, som hos vores kammerater i Rojava! Formålet med en nationalstaten er kontrol – folk føler, de ligner hinanden og har et fællesskab, som gør det muligt at spille arbejderklassen ud mod dem “udefra”. Denne ensartethed skaber trange rammer for, hvornår menneskeliv er noget værd. Systemet af suveræne stater skaber flygtninge for så ikke at tage ansvar for dem. Flygtninge understreger systemets indbyggede fejl!

Ikke-vestlige personer diskrimineres ved Europas grænser – mænd for deres religion og etnicitet, kvinder også i forhold til deres køn. Kvindelige flygtninge udsættes i høj grad for seksuel vold ved grænserne. Overgrebene ses som enkeltstående tilfælde eller noget personligt og ikke som en konsekvens af grænserne. LGBTQI-flygtninge kræves i asylprocessen at skulle kunne “bevise” deres queer-identitet ud fra et vestligt popkulturelt og heteronormativt billede af, hvordan man er queer, og de bliver deporterede, hvis systemet ikke anser dem som værende troværdige.

Politikere påstår, at EU er bygget på vestlige idealer om menneskerettigheder, samtidig med, at de ikke ønsker at hjælpe folk på flugt. Mange europæere tror ud fra en imperialistisk tradition, at de har bedre værdier end andre kulturer. I vestlig propaganda stilles kvinders kroppe fra vestlige og islamiske kulturer op mod hinanden i en debat om frigørelse og undertrykkelse. Politikerne kritiserer andre kulturers patriarkalske strukturer uden at tage ansvar for Vestens egen sexistiske kultur. Vesten skal stoppe med at tage en misforstået form for feminisme som gidsel i et forsøg på at retfærdiggøre sig selv og sin egen politik!

Systemet kriminaliserer asylansøgere og er bygget på ekskludering. Mennesker spilles ud mod sig selv og hinanden i stedet for at samles i solidaritet på tværs af grænser!

Spark opad! Knus Fort Europa!

 

Kick upwards – smash Fortress Europe!

Nation-states and borders are concepts the rulers have invented! There will never be a state only with people who identify with the nationality, and there are nations without states as is evident in our comrades fight in Rojava! The goal of the nation-state is control – people feel they have something in common, which makes it possible to play out the working class against those from the “outside”. This homogeneity create narrow definitions for when human lives are worth something. The system of sovereign states generates refugees in order to not take responsibility for them. Refugees underlines the system’s built-in error!

Non-western people are discriminated against at the European borders – men are discriminated against based on their religion and ethnicity, and women also in relation to their gender. Female refugees are greatly exposed to sexual violence at the borders. The assaults are perceived as isolated cases or something personal and not as a direct consequence of the borders. LGBTQI-refugees are in the asylum process expected to “prove” their queer identity from a Western pop cultural and heteronormative perspective of how one is queer, and they are deported if the system does not deem them credible.

Politicians claim that EU is built on Western ideals of human rights while refusing to help people seeking refuge. A lot of europeans believe in a imperialistic tradition that they have better values than other cultures. In Western propaganda women’s bodies from Western and Islamic cultures are set up against each other in a debate of liberation and repression. The politicians criticize other cultures’ patriarchal structure without taking responsibility for the Wests own sexist culture. The West has to stop taking a misunderstood form of feminism as hostage in an attempt to justify itself and its politics!

The system criminalizes asylum seekers and is built on exclusion. People are played out against themselves and each other instead of gathering in solidarity across borders! Kick upwards! Smash Fortress Europe!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close